Producent noży profesjonalnych

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRZESKI ZBIGNIEW
    właściciel firmy PPHU POL-MAG Zbigniew Brzeski 26-200 Końskie, Izabelów 101A
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez właściciela firmy jak poniżej:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania

(w tym przechowywania)

danych

Rekrutacja do pracy

W tym przyjmowanie CV i innych dokumentów, prowadzenie korespondencji w tym korespondencji e-mail, zawarcie umowy o pracę.

Art. 6 ust. 1 lit. a), b)

RODO,


Do czasu zakończenia rekrutacji.

Czynności związane z zawarciem i wykonaniem umowy z klientem.

W tym przyjmowanie zleceń, wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, prowadzenie korespondencji (w tym korespondencji e-mail), zawarcie umowy, zawarcie umowy przedwstępnej, sporządzenie aktu notarialnego, przekazywanie danych doradcy podatkowemu, kancelarii prawnej, kancelarii notarialnej.

Art. 6 ust. 1 lit. b)

RODO,


Przez okres prowadzenia korespondencji lub przez okres trwania umowy + 6 lat.Czynności związane z zawarciem i wykonaniem umowy z kontrahentem (dostawcą towarów i usług)

W tym wystawianie zamówień, przyjmowanie faktur, prowadzenie dokumentów księgowych, prowadzenie korespondencji (w tym korespondencji e-mail.

Art. 6 ust. 1 lit. b)

RODO,


Przez okres prowadzenia korespondencji lub przez okres trwania umowy + 6 lat.


Wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO

Przez okres ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, mogą być:
  • Podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,
  • Kancelarie prawne, komornicze
  • Ubezpieczyciele,
  • Doradcy podatkowi w ramach obsługi kadrowo-księgowej Spółki,
  • Kancelarie notarialne
  • Banki
4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na jej podstawie.
5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w określonym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz wymogiem
ustawowym w pozostałej części. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odrzuceniem
lub odmową, rozpatrzenia wniosku, odmową realizacji umowy, odmową przyjęcia cv, niedopuszczeniem do szkolenia.
6) Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, w jakim zostały zebrane.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.